Meest Gestelde Vragen

De voorgenomen herindeling tussen Landgraaf en Heerlen roept bij veel inwoners terechte vragen op. Graag geven wij antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.
Waarom herindeling?
Het is de enige manier om iets te doen aan de sociaaleconomische achterstand van de regio.
  • Al sinds de mijnsluiting leven te veel mensen in armoede of van een uitkering, is er te weinig werk en zijn de mensen ongezonder dan in de rest van het land. Die mensen kunnen we niet negeren en in de kou laten staan.
  • Samenwerken is geen oplossing gebleken voor de sociaaleconomische problemen van het gebied.
Waarom geen samenwerking, dat gaat toch goed?
Al tientallen jaren werken we in onze regio samen. Op een aantal terreinen gaat dat goed, maar vooral op de taken in het sociaal domein lukt het niet om de handen echt ineen te slaan. Samenwerking is vrijblijvend, partners kunnen zich terugtrekken op momenten dat keuzes moeilijk worden, waardoor de sociale achterstanden, ondanks afspraken en beloftes uit het verleden, niet zijn ingelopen.
Kunnen de gemeenten niet zelfstandig doorgaan? Het gaat toch goed?
Het gaat niet goed met te veel inwoners van onze gemeenten in de regio. Het gebied is verdeeld en de gemeenten zijn te klein om echt iets te kunnen doen aan de complexe sociaaleconomische situatie en de achterstanden op sociaaleconomisch gebied. Dit terwijl gemeenten nagenoeg aan elkaar grenzen en voor buitenstaanders haast niet te onderscheiden is waar de gemeentegrenzen lopen.
Bovendien kunnen kleinere gemeenten de nieuwe taken van het Rijk niet langer alleen aan omdat bijvoorbeeld de benodigde specialistische kennis ontbreekt.
De financiële situatie is niet toekomstbestendig. De tekorten op de uitvoering van de Wmo, Jeugdzorg en de Participatiewet zijn groot (2015 en 2016 samen bijna 6 miljoen euro). De gemeentelijke reserves raken op.
Er zijn genoeg gemeenten van 40.000 inwoners die hun taken wèl aankunnen. Waarom hier dan niet?
Die gemeenten hebben niet te kampen met een sociaaleconomische achterstand met de omvang van die van Landgraaf en Heerlen. Het verstedelijkte gebied van Parkstad is geografisch volledig naar elkaar toegegroeid. Feitelijk is er al sprake van één stad. De situatie in de Parkstadregio is daarom volstrekt onvergelijkbaar met andere gemeenten.
Moet het niet veel groter? Is Landgraaf-Heerlen de juiste schaal? Waarom niet Parkstad?
Een grotere gemeente is geen doel op zich, maar het middel dat nodig is om de sociaaleconomische achterstanden te kunnen verkleinen. Met een fusie tussen Landgraaf en Heerlen wordt een belangrijke stap gezet die bovendien een herindeling op bredere schaal in de toekomst dichterbij brengt.
Er zijn ook onderzoeken die aantonen dat herindeling juist geen financieel voordeel oplevert. Hoe zit dat?
Een herindeling is niet de oplossing voor alles. Maar alleen door een herindeling kunnen we zorgen voor één bestuur en een grotere gemeente die meetelt op landelijk niveau. Zo genereer je meer invloed, waardoor je op termijn bijvoorbeeld meer subsidies en andere overheidsgelden kunt losweken, in combinatie met een stabielere ambtelijke organisatie die beter toegerust is voor nieuwe taken. Bovendien is de situatie in Parkstad niet te vergelijken met andere regio’s en zijn alle onderzoeken naar herindeling gericht op situaties vóór 2015. Gemeenten kampten toen nog niet met de gevolgen van het decentralisatiebeleid.
Wilt u niet ook een referendum zodat alle inwoners zich kunnen uitspreken voor of tegen een herindeling?
De vraag of er wel of geen referendum moet komen, is niet van belang. De situatie in onze regio vraagt nu van politici dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. Met een sterke, nieuwe gemeente kunnen we de uitdagingen van deze regio veel beter aan. Je kunt beter samen met je inwoners gaan bouwen aan die nieuwe gemeente, dan de inwoners alleen ‘voor’ of ‘tegen’ laten invullen. Laten we niet vergeten dat de maatschappelijke partners en ondernemers in onze regio al vele jaren vrijwel unaniem pleiten voor een herindeling. Bijna alles is al op een breder schaalniveau georganiseerd, nu de lokale politiek nog.
Hangt Landgraaf niet een ‘Hoensbroek-scenario’ boven het hoofd?
De samenvoeging van Heerlen en Hoensbroek kwam op een zeer ongunstig tijdstip: in de jaren ’80 en ’90 had de regio nog te maken met de naweeën van de mijnsluitingen. Het was slecht gesteld met de “vervangende” werkgelegenheid. De economische malaise was debet aan de verloedering, waar Hoensbroek mee te maken had. Hoensbroek was bovendien vóór de herindeling al niet bepaald het pareltje van de Oostelijke Mijnstreek. Begin deze eeuw is er echter volop ingegrepen: operatie Hartslag en het pleinenplan zorgde voor een verbeterde aanblik. De miljoeneninvesteringen die in de laatste jaren in Hoensbroek zijn gepleegd, waren nooit mogelijk geweest als de gemeente Hoensbroek zelfstandig was gebleven. Wat betreft de investeringen vanuit de overheid mag Hoensbroek de laatste jaren niet klagen. Het ziet er anno 2017 prachtig uit en het voorzieningenniveau is goed.
Waarom heeft u een stichting Voor Fusie! opgericht?
We merken dat de tegenstanders van herindeling zich goed organiseren en zich nadrukkelijk roeren in de samenleving. We merken dat er echter ook een zéér grote groep mensen is, die geen probleem heeft met de voorgenomen herindeling of de herindeling toejuichten. Die groep dreigt nu onder te sneeuwen: hun geluid wordt onvoldoende gehoord. Daarom hebben we besloten om met een groep van 20 voorstanders een stichting op te richten. Iedereen kan zich aansluiten. Ons doel is vooral op een positieve wijze een bijdrage willen leveren aan de discussie en de kansen en voordelen van een herindeling onder de aandacht te brengen.
Moeten Landgraafse inwoners bij een herindeling opdraaien voor de kosten van het Maankwartier?
Nee, de kosten van het Maankwartier zijn volledig gedekt vanuit de middelen voor de realisatie van het Bidbook Urban Heerlen. Dit betekent dat Landgraaf bij een herindeling niet voor deze kosten zal betalen. Dat Landgraaf hiervoor bij een herindeling zou moeten opdraaien is een niet op feiten gebaseerd spookbeeld.
Zijn de lokale lasten in Heerlen hoger dan in Landgraaf?
Peildatum 1 januari 2015

Conclusie: over de hele linie zijn de verschillen klein. In het ene geval is Landgraaf duurder, in het andere Heerlen. Maar nog veel belangrijker: dit is bij een herindeling helemaal niet relevant. Er ontstaat een nieuwe gemeente, die zelf haar eigen belastingtarieven gaat bepalen. Mensen die zich zorgen maken over hogere belastingen, doen dit op basis van een gedeelte van de huidige cijfers, maar die zijn representatief voor een nieuwe gemeente.
Is Landgraaf in financieel opzicht gezonder dan Heerlen?
De provincie heeft bij haar jaarlijkse onderzoek naar de financiële situatie opgemerkt dat in Landgraaf sprake is van een grote algemene reserve waarmee tegenvallers kunnen worden opgevangen. De provincie heeft wèl geconstateerd dat Landgraaf de afgelopen jaren te weinig heeft gedaan aan het onderhoud van wegen. De begroting van Landgraaf is meerjarig niet sluitend. Heerlen heeft een minder grote algemene reserve. Door minder te investeren in de algemene reserve, investeert Heerlen dus meer in de stad. Heerlen heeft een meerjarig sluitende begroting. Verhalen over het feit dat Heerlen bijna failliet zou zijn, zijn niet op de realiteit gebaseerd.
Wordt Landgraaf opgeslokt door Heerlen, net als Hoensbroek destijds?
De huidige situatie is niet te vergelijken met die van destijds. In 1982 werd van hogerhand bepaald dat Hoensbroek bij Heerlen zou worden gevoegd. Dit werd als een annexatie gevoeld. In de huidige situatie Landgraaf – Heerlen is het Landgraaf geweest die het initiatief heeft genomen. De tijden zijn veranderd en beide gemeenten staan voor identieke opgaven, waarbij het grotere geheel beide gemeenten ten goede komt. Bovendien houdt niet alleen Landgraaf maar ook Heerlen op te bestaan. Er komt een nieuwe stad met een nieuwe naam. De identiteit van de Landgraafse buurten en wijken kan juist versterkt worden na een herindeling met Heerlen.
Zullen er voorzieningen verdwijnen na een herindeling?
Een grotere gemeente is juist in staat om het voorzieningenpeil op niveau te houden. Een duidelijk voorbeeld is de zwembaddiscussie. Na vele jaren praten slaagt Landgraaf er zelf maar niet in om een nieuw zwembad te realiseren. Met steun van de gemeente Heerlen zou dit wel lukken. Na een herindeling hebben de inwoners van Landgraaf de beschikking over een nieuw zwembad, omdat een grotere gemeente meer financiële mogelijkheden heeft. 

Het onlangs geopende Burgerhoes is nog vele jaren in de begroting opgenomen. Daarmee is deze voorziening voor de komende minimaal 25 jaar verzekerd. Inwoners blijven gewoon terechtkunnen in het gemeentehuis in Landgraaf voor bijvoorbeeld hun paspoort of identiteitskaart.
Bij een herindeling zal er in Landgraaf “betaald parkeren” worden ingevoerd.
Net zoals er in Heerlerheide of Meezenbroek geen betaald parkeren is, zal er ook in Landgraaf geen betaald parkeren komen. Alleen in het centrum van Heerlen is er betaald parkeren. De inwoners van Landgraaf hoeven niet te vrezen dat zij straks in één van de drie winkelcentra moeten gaan betalen om hun auto te parkeren.
Waarom wilden die overige Parkstadgemeenten niet meewerken?
Daar waren verschillende redenen voor. Onderbanken was bezig om de samenwerkingsmogelijkheden met Schinnen (en later ook Nuth) te onderzoeken, Simpelveld en Voerendaal hadden iets dergelijks reeds onderzocht, Kerkrade wilde zich niet bezighouden met een structuurdiscussie en Brunssum was bezig om haar eigen organisatie te veranderen. Een herindeling tussen Landgraaf en Heerlen kan echter de verhoudingen in de regio dusdanig veranderen, dat de druk om zich alsnog aan te sluiten bij omliggende gemeenten zal toenemen.

Neem Contact met ons op

Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden bij de stichting en bijdragen aan een positief geluid?
Stuur ons dan een bericht!